top of page
VI ER GDPR COMPLIENT

COLO A/S anvender kun indtastede data til rekrutteringsformål og alle personoplysninger bliver behandlet fortroligt. Vi overholder gældende EU-lovgivning på området om beskyttelse af personlige data. Hos COLO A/S anvender vi ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Kandidatdata opbevares i vores rekrutteringssystem i op til 6 måneder efter indtastning. Herefter slettes de automatisk medmindre kandidaten aktivt vælger at forny de afgivne data med yderligere
6 måneder. Kandidaten informeres herom via e-mail ved udgangen af perioden.

Har man været kandidat i forløb til en stilling hos COLO A/S slettes alle persondata ved afslutning af stillingsbesættelsen senest 6 måneder efter kandidatens upload af ansøgningsmateriale.

COLO A/S indhenter jf. EU persondataforordningen af 25. Maj 2018 skriftligt samtykke fra kandidater, hvorfra der skal indhentes eller deles information med tredje part.

COLO A/S kontakter ligeledes kun referencer efter skriftligt samtykke givet af kandidaten. Kandidaten har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke data vi har registreret om kandidaten. Ligeledes kan kandidaten til enhver tid bede om, at data vi har registreret slettes eller transporteres til tredjepart efter ønske.

 

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du kan finde oplysninger på vores DPO nederst på siden. 

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks., hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener,
at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

DERFOR SKAL DU GIVE SAMTYKKE

Hos COLO A/S er vi som mange andre underlagt de bestemmelser som lovgivningen til enhver tid har fastlagt for behandling af persondata.

For at kunne behandle dig som kandidat til et muligt job, har vi derfor behov for dit samtykke til at kunne behandle informationer og materialer du giver os.

Vi indhenter kun det materiale, der er absolut relevant og nødvendigt for vores behandling af dig som kandidat.

Samtykke er en standard vi anvender overfor alle og som afgives frivilligt.

Samtykke erklæringen er digital og anviser explicit, hvem der er databehandler hos COLO A/S

VORES GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

 1. Anvendelsesområde

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser for COLO A/S er gældende for alle forretningsydelser fra COLO A/S. Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldig med COLO A/S skriftlige accept.

 

2. Tilbud

Tilbud, der afgives af COLO A/S, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Priserne anført i tilbuddet er bindende for COLO A/S med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser er ekskl. moms samt omkostninger til 3. part med mindre andet er anført.

 

3. Ordrebekræftelse

COLO A/S bekræfter altid skriftligt overfor kunden, ordren på det bestilte arbejde. Ordrebekræftelse fremsendes via mail til kundens kontaktperson.

 

4. Betalingsbetingelser

COLO A/S betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage, med mindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen. Ved udeblivelse af rettidig betaling pålægges der et administrationsgebyr på 100,00 kr. pr. erindringsskrivelse.

For konsulentydelser, der strækker længere end 30 dage, faktureres der bagud hver den 30. i måneden med det antal timer, der er forbrugt. Time- og ressourceopgørelse vedlægges som bilag til den fremsendte faktura.

COLO A/S kan ved større opgaver/projektforløb forlange, at kunden stiller bankgaranti for det fulde beløb eller betaler efter en aftalt rateplan som anvist i ordrebekræftelsen

Ved search & selection opgaver kan COLO A/S opræve et opstartsbeløb pr. opgave, der iværksættes. Opstartsbeløbet modregnes i slutafregningen når opgaven afsluttes.

 

5. Afleveringsforretning

For hvert projekt som COLO A/S løser, afholdes der afleveringsforretning med kunden, senest 14 dage efter opgaven er afsluttet.

 

6. Samarbejdets ophør

Et samarbejde ophører automatisk efter 12 måneder, såfremt der ikke har været nogen form for kontakt mellem COLO A/S og kunden. Et samarbejdes ophør kan dog skriftlig opsiges med omgående virkning, såfremt kunden ikke overholder COLO A/S generelle forretningsbetingelser eller andre aftaler, der måtte være indgået i samarbejdet.

Ved samarbejdets ophør slutfaktureres der fra COLO A/S til kunden. I slutfaktureringen indgår forbrugte timer, hjælpemidler, transport og andre omkostninger, som kunden godkendte på ordrebekræftelses tidspunktet.

 

7. Kundens forsinkelse af projektet

Såfremt en ordrebekræftet opgaveløsning forsinkes af kunden ophæves de tidsterminer, der er aftalt for løsningen af opgaven.

Såfremt kunden i mere end 60 dage udskyder en ordrebekræftet opgave fra den startdato, der er nævnt i ordrebekræftelsen, kan COLO A/S fordre forudbetaling eller anden sikkerhedsstillelse.

I forbindelse med løsning af search & selection opgaver kan kunden frigøre sig fra samarbejdet mod at betale 55.000 dkr excl. moms pr. igangsat opgave.

 

8. Tavshedserklæring

COLO A/S påtager sig som standard tavshedspligt om de forhold, som COLO A/S bliver bekendt med under samarbejdet med kunden. Tavshedserklæringen er gældende så længe samarbejdet opretholdes og forældes ikke efter samarbejdets ophør.

 

9. Persondata og kundedata

COLO A/S indestår for at behandle samt opbevare persondata efter den til enhver tid gældende lovgivning på området.

 

10. Force majeure

Følgende omstændigheder hos COLO A/S medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer en ordrebekræftet opgave i at blive løst eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som COLO A/S ikke er herre over, såsom brand, mobilisering, krig, eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, oprør eller andre truende uroligheder.

 

11. Tvister

Alle tvister vedrørende disse forretningsforhold afgøres efter dansk ret. Retssager skal anlægges ved COLO A/S eller kundens værneting, efter COLO A/S valg.

 

Etiske retningslinjer for vores arbejde

Hos COLO A/S påtager vi os kun opgaver, vi er kvalificerede til at løse.

Hos COLO A/S tilråder vi kun foranstaltninger, som er i samarbejdspartnernes interesse.

Hos COLO A/S skaber vi forventninger, som vi indfrier. Vi følger op på de initiativer, vi har taget, og sørger for at kunde og klient holdes informeret.

Hos COLO A/S behandler vi alle oplysninger fortroligt, og afgiver gerne en selvstændig erklæring herom, i de tilfælde det findes nødvendigt.

Hos COLO A/S påtager vi os ikke opgaver for en samarbejdspartners konkurrenter, når dette skønnes at kunne være imod dennes vitale interesser.

Hos COLO A/S garanterer vi økonomisk uafhængighed af leverandører.

Hos COLO A/S formidler vi ikke stillinger for vores samarbejdspartneres medarbejdere.

Hos COLO A/S giver vi klare og korrekte oplysninger om honorarberegning inden opgavestart.

GENERAL TERMS OF BUSINESS FOR COLO A/S

1. Scope 

The following general terms of business for COLO A/S apply to all business services provided by COLO A/S. Deviations from the terms of business shall only be valid with the written consent of COLO A/S. 

2. Offers

Offers made by COLO A/S shall be valid for 30 days from the date of the offer. The prices contained in the offer shall be binding on COLO A/S unless otherwise stated in the offer. Prices are exclusive of VAT and costs to third parties unless otherwise stated.

3. Order confirmation

COLO A/S always issues written confirmation of an order to the customer for the ordered work. Order confirmation is sent by e-mail to the contact person at the customer.

4. Terms of payment

The terms of payment for COLO A/S are invoice date + 8 days, unless otherwise agreed in the order confirmation. In the event of failure to pay on time, an administration fee of DKK 100.00 will be charged per reminder letter.

 

For consulting services extending over periods longer than 30 days, the number of hours consumed will be invoiced retrospectively every 30th of the month. The time and resource statement will be attached as an appendix to the submitted invoice.

 

In the case of major assignments/projects, COLO A/S may require the customer to provide a bank guarantee for the full amount, or to pay according to an agreed payments plan, as specified in the order confirmation. 

 

For Search & Selection tasks, COLO A/S may charge a start-up amount per initiated task. The start-up amount will be offset against the final settlement when the task is completed. 

5. Handing-over procedures

For each project that COLO A/S solves, a handing-over procedure will be held with the customer no later than 14 days after the task is completed. 

6. Termination of collaboration

Collaboration will automatically cease after 12 months if there has been no contact between COLO A/S and the customer. However, a collaboration may be terminated in writing with immediate effect if the customer fails to comply with the general terms of business of COLO A/S or other agreements that may have been entered into in the collaboration.

 

Upon termination of the collaboration, a final invoice will be issued by COLO A/S to the customer. The final invoice will cover hours consumed, work aids, transport and other costs that the customer approved at the time of order confirmation.

7. Delay of the project by the customer

If an order-confirmed task solution is delayed by the customer, the deadlines agreed for the solution of the task will be cancelled.

 

If the customer postpones an order-confirmed task for more than 60 days from the start date mentioned in the order confirmation, COLO A/S may require prepayment, or other collateral.

 

In connection with Search & Selection tasks, the customer may withdraw from the collaboration in return for a payment of DKK 55,000 excluding VAT per initiated task. 

8. Confidentiality statement

As standard, COLO A/S assumes a duty of confidentiality regarding any matters of which COLO A/S may become aware during its collaboration with the customer. The confidentiality statement shall remain valid for as long as the collaboration is maintained, and does not expire after the termination of the collaboration. 

9. Personal data and customer data

COLO A/S warrants to process and store personal data in accordance with the legislation in force in the area at any given time. 

10. Force majeure

The following circumstances at COLO A/S shall entail freedom from liability if they prevent an order-confirmed task from being fulfilled, or make fulfilment of the task unreasonably burdensome:

 

Industrial conflicts and any other circumstances over which COLO A/S has no control, such as fire, mobilisation, war, or unforeseen military conscription of similar magnitude, rebellion or other threatening disturbances.

11. Disputes

All disputes relating to these business relationships shall be settled in accordance with Danish law. Legal action will be brought at the jurisdiction of COLO A/S or at the customer’s place of jurisdiction, at the choice of COLO A/S. 

 

Ethical guidelines governing our work

At COLO A/S, we only take on tasks that we are qualified to solve.

 

At COLO A/S, we recommend only measures that are in the interest of the partners. 

 

At COLO A/S, we create expectations that we meet. We follow up on the initiatives we have taken, and ensure that the customer and client are kept informed. 

 

At COLO A/S, we treat all information in confidence and are happy to provide an independent statement on this in cases where it is deemed necessary. 

 

At COLO A/S, we do not take on tasks for a partner’s competitors when this is deemed to be against their vital interests.

 

At COLO A/S, we guarantee financial independence from suppliers.

 

At COLO A/S, we do not handle positions for our partners’ employees.

 

At COLO A/S, we provide clear and correct information about fee calculations prior to the commencement of the task. 

COOKIES

Dette website gør brug af cookies. Ved at anvende Websitet accepterer du Websitets brug af cookies, jf. nedenfor. På denne side kan du finde oplysninger om disse cookies.

Første gang du lander på denne hjemmeside ser du et banner med information om cookies. Hvis du klikker på knappen "Ok", accepterer du brugen af cookies. Ønsker du helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke logge på eller bruge andre funktioner, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

 

1. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer. Cookies kan indeholde tekst og tal, herunder f.eks. datoer. Cookies tjener til, at en hjemmeside kan gemme specifikke oplysninger hos brugeren, således at hjemmesiden senere kan genkende brugeren eller indlæse disse oplysninger. Det kan f.eks. være login-oplysninger, oplysninger om tidligere besøg, og hvilke dele af hjemmesiden du har besøgt.

En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus eller lignende skadelige koder.

Cookies kan kun indlæses af den adresse (hjemmeside), som de er gemt fra. Almindelige cookies, som gemmes fra hjemmesiden, gemmes typisk fra den adresse, du kan se i browserens adresselinje. Men en hjemmeside kan også indeholde fragmenter og oplysninger, som hentes fra andre adresser end den, der vises i browserens adresselinje. Det kan f.eks. være bannerreklamer eller analyseværktøjer, men også almindeligt indhold. På denne måde kan der også gemmes cookies fra andre adresser via den hjemmeside du egentligt besøger – såkaldte tredjepartscookies.

Nogle cookies (såkaldte session cookies) gemmes kun i en browsersession, og de slettes, når browseren lukkes ned. Andre cookies (såkaldte persistent cookies) gemmes i et nærmere defineret tidsrum, og slettes først ved udløb af dette tidsrum.

 

2. Hvilke cookies bruger Websitet og hvorfor?

Nødvendige cookies:

Disse cookies er nødvendige for, at hjemmesiden kan levere en tjeneste, som slutbrugeren udtrykkelig har anmodet om. Det kan f.eks. være cookies, der bruges for at få en indkøbskurv til at virke.

Wix:

Hjemmesidens indhold er lagret og administreres gennem platformen Wix. Den sætter cookies, som bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på siden og huske om du fx. er logget ind.

Præference- cookies:

Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er f.eks. valgte præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

Youtube:

Videoer indlejret på siden er via YouTube. De bruger bl.a. cookies til at registrere hvilke video der vises og hvor meget af filmen du har set. Disse cookies er såkaldte Flash cookies.

Drifts- og optimeringscookies:

Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan f.eks. være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. De bruges også i forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.

Google Analytics:

Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing - anonym tracking på tværs af hjemmesider:

Disse cookies anvendes til at følge brugere på tværs af deres besøg på flere hjemmesider. Disse cookies kan bruges til at opbygge profiler, der viser, hvilke søgninger hver bruger har foretaget eller hvilke sider, de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Anonyme data kan blive delt med 3. part.

Add This:

Med Ads This kan du kan dele sidens indhold på sociale netværk. Når du deler, vil Ad This sætte cookies, som samler information om, hvilke sider du deler og på hvilke sociale netværk du deler det på.

Facebook:

Cookies fra Facebook bruges til at vise en "synes godt om" knap og information om hvilke af dine Facebook venner synes godt om. Facebook giver endvidere adgang til et statistik værktøj (Facebook Insights), der viser information omkring brugen af Facebook.

 

3. Hvordan kan jeg undgå brugen af cookies på Websitet?

Uanset hvilken browser du benytter, kan du i browseren indstille, at denne ikke skal gemme cookies. For nogle browsere kan du også indstille, at dette kun skal gælde for bestemte hjemmesider.

 

4. Hvordan kan jeg slette cookies?

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan slette cookies i indstillingerne i din browser. Hjælp hertil findes enten i browseren eller på de tilhørende hjemmesider. Herunder finder du links til vejledninger for de mest udbredte browsere:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Slette flash cookies i alle browsere
iPad, iPhone, iPod touch
Android telefoner
Windows Phone 7

 

5. Yderligere information og klageadgang

Såfremt du har spørgsmål til Websitets brug af cookies, ønsker yderligere oplysninger eller ønsker at klage over Websitets brug af cookies, kan du henvende dig til:

Dette websites indehaver - se under kontakt i menuen.

Derudover:
Google Inc.: www.google.dk
Add This: www. addthis.com
Zopim: www.zopim.com

Detaljeret beskrivelse af cookies

Websitet gør brug af en eller flere af de følgende cookies. Nogle af de tjenester vi bruger på siden kan ændre antallet af cookies og deres navne uden vi får det at vide så listen er ikke udtømmende.

Google Analytics

__utma:
Denne cookie fra Google benyttes til trafikmåling på vores hjemmeside og sporer, hver brugers antal besøg, og tidspunktet for det første besøg, de tidligere besøg, og det aktuelle besøg (formentlig til dels for dobbelt kontrol af disse oplysninger).
Levetid: Slettes automatisk efter 2 år.

__utmb:
Denne cookie bruges til at spore hvor lang tid den besøgende omtrent opholder sig på et websted: når et besøg starter, og hvornår det ca
. ender. Hvis man ser på cookie tilstandsændringer (fx ved hjælp af firecookie), vil du se disse ændres regelmæssigt.
Levetid: Slettes automatisk når browseren lukkes og din session afsluttes.

__utmv:
Denne cookie fra Google benyttes til trafikmåling på vores hjemmeside og sporer hvilke kategori af besøgende du tilhører.
Levetid: Slettes automatisk efter 2 år

__utmz
Denne cookie fra Google benyttes til trafikmåling på vores hjemmeside og sporer, hvor den besøgende kommer fra (søgemaskine, søgeord, link).
Levetid: Slettes automatisk efter 180 dage.

Facebook

datr, locale, reg_fb_gate, reg_fb_ref:
Facebook bruger disse cookies til at aktivere bestemte funktioner, og undersøge hvordan deres tjenester bruges.
Levetid: op til to år.

Add This

__atuvc, loc, dt, uid, uvc, psc:
Cookien benyttes ved funktionen "Ad This" eller "Share" (deling af hjemmesidens indhold på sociale medier fx Facebook, Twitter, etc.)
Levetid: Permanent. Du skal selv slette cookien.

Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE, LOGIN_INFO, demographics, HSID, APISID, SID, PREF:
Cookien bruges i forbindelse med afspilning af video fra youtube der er indlejret på hjemmesiden
Levetid: fra 6 mdr. til 10 år.

HVILKE OPGAVER VARETAGER VORES DPO?

Hos COLO A/S er DPO’ens væsentligste opgave at rådgive og overvåge overholdelse af persondataforordningen samt de interne politikker om beskyttelse af personoplysninger.

Hos COLO A/S varetager Søren Wagner Hansen, der ligeledes er partner i virksomheden, funktionen som DPO. Har du spørgsmål til persondatabeskyttelse og de oplysninger vi behandler om dig, er du mere end velkommen til at kontakte Søren.


Søren Wagner Hansen
Partner og Data Protection Officer

bottom of page